FF14一些有用的链接

装备箱子交礼服

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=29835557

6.0生产采集提前准备

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=29818120

晓月考据汇总整理

https://docs.qq.com/sheet/DTFhqamhJUVhLaHpL

[生产] [6_0攻略探讨] 6.0版本顶配禁断宏搓伊修加德/辉煌

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=29799500

[云攻略]6.0生产:配方、理符和囤货

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=29711570

[萨雷安xxxx一年级实验教科书]6.0~6.05能工巧匠小型攻略(更新到580HQ手法)

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=29781626

[6.X] [生产] 6.x上星配方贴(6.05版本580HQ战斗装)

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=30135017

[6.05]全职业开荒+全职业毕业配装合集(完结)。

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=30130621

EndCrafter I: 版本6.05生产采集准备工作

https://ngabbs.com/read.php?tid=30136486

580HQ食物

https://docs.qq.com/sheet/DSW52VHFhRlNobkd4